Jobber med mening

Jobber med utfordringer

Jobber i solide fagmiljøer

Jobber for fellesskapet

Om #drømmejobben

#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Kompetansemiljøer i bygd og by har ansvar for noen av de viktigste oppdragene vi mennesker kan få; De former framtiden, de planlegger hvordan lokalmiljøet skal se ut de neste hundre årene, de skaper trygghet og gir deg og dine den hjelpen dere trenger dersom sykdom eller ulykker rammer. Bare for å nevne noe.

Kommunene annonserer ledige jobber på flere plattformer, men alle har oversikt over utlyste stillinger på sine hjemmesider. Velg kommune og se status for ledige stillinger her og nå:
#drømmejobben er også navnet på et rekrutteringsprosjekt som KS Agder, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, NITO, Utdanningsforbundet og en rekke kommuner på Agder har gått sammen om for å jobbe målrettet på områder der behovet for arbeidskraft i kommunene vil være ekstra stort. Innsikt i framtidens arbeidsmarked kan være interessant for deg som er under utdannelse, skal spesialisere deg eller vurderer å endre karrierevei.

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategien har som formål å være et veiledningsdokument for den enkelte kommune, og tar utgangspunkt i kommunenes tjenester og innbyggernes behov. Nå og i framtiden. Ettersom mange kommuner allerede har iverksatt enkelte tiltak er strategien lagt opp slik at den kan brukes i sin helhet eller delvis etter behov.

Les hele strategien (PDF)

Thousands Needs

Utfordringer og muligheter

Kommunene på Sørlandet står ovenfor store utfordringer fordi rekrutteringsbehovet i årene fremover er sterkt økende. For deg som drømmer om en utfordrende og meningsfull jobb er det store muligheter!

Bakgrunnen for kommunenes utfordringer er først og fremst en kombinasjon av befolkningsutviklingen og alderssammensetningen blant de som arbeider i sektoren. Fra 2020 vil rekrutteringsbehovet melde seg for fullt, men allerede nå sliter flere kommuner med å rekruttere til viktige funksjoner. På litt sikt vil det være behov for over 3000 nye tilsettinger hvert år dersom forutsetningen er at tjenestetilbudet til innbyggerne skal ligge på dagens nivå. Spesielt utfordrende vil det bli innenfor helse/omsorg, i barnehagene og på skolene.

For kommunene som arbeidsgivere er høyere rekruttering en ekstra stor utfordring fordi kommunesektoren har omdømmeutfordringer i unge målgrupper. Mange mangler også kunnskap om de attraktive jobbmulighetene som finnes i kommunene. Dette gapet skal reduseres gjennom ulike delprosjekter i #drømmejobben.

Er du interessert i statistikken og analysene som er bakteppet for dine muligheter og kommunenes utfordringer? Her er en kortversjon med utgangspunkt i befolkningsprognoser fra SSB og personaldata fra kommunene selv.
Last ned PDF

FNs bærekraftsmål og #drømmejobben

Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.

God helse

"Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"​
Arbeid gir helse. Kommunene trenger mer arbeidskraft i årene som kommer. Derfor vil #drømmejobben bidra til økt inkludering i arbeidslivet, for de som faller utenfor av ulike grunner. Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft i helsesektoren bidrar til økt kvalitet i tjenestene.

God utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle"​
Kvalifisert arbeidskraft gir god kvalitet i opplæringen. For å sikre god utdanning og skape nysgjerrighet for videre læring, vil #drømmejobben være en pådriver for å utdanne gode veiledere i samarbeid med UiA. #drømmejobben ønsker å legge til rette for gode praksisperioder i kommunene og god oppstart for nyutdannede, slik at kommunen er det foretrukne valget for nyutdannede.​

Likestilling mellom kjønnene

"Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling"​
Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. I #drømmejobben er vi blant annet opptatt av å utvikle heltidskultur, slik at også kvinner skal få mulighet til å arbeide i hele stillinger. Det jobbes også med å få en større andel menn i helse- og oppvekstsektoren. Ved å få flere fra underrepresenterte kjønn og innvandrere som rollemodeller i ulike yrker kan vi øke mangfoldet hos de ansatte og trolig kvaliteten i tjenestene. ​Gjennom forskningssamarbeid i #drømmejobben vet vi at mange unge gutter ønsker seg en jobb som gir mulighet for å forsørge en familie, da blir deltidsstillinger i helsesektoren lite attraktivt.​
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle"​
#drømmejobben har som mål å bidra til å skape arbeidsplasser av god kvalitet som gir gode tjenester i kommunene. #drømmejobben synliggjør at det er attraktivt å jobbe i offentlig sektor. Det er profesjonelle arbeidsgivere og de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår.​
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.

Mindre ulikhet

"Redusere ulikhet i og mellom land"​
Arbeid skaper inntekt og inkludering. Ved å beholde, videreutvikle og rekruttere kvalifiserte arbeidstakere, vil kommunene på Agder kunne fortsette å gi gode tjenester til innbyggerne.​​Kommunene trenger flere arbeidstakere for å kunne levere samme tjenester i fremtiden. Da må de som nå står utenfor arbeidslivet inkluderes og tilegne seg relevant kompetanse. #Drømmejobben har ulike prosjekter med dette som mål, og bidrar til å redusere ulikhet. #Drømmejobben er opptatt av å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status. ​

Bærekraftige byer og samfunn

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling"​
For at #drømmejobben skal oppnå sine mål på vegne av kommunene på Agder, er godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, samt utdannings- og forskningsinstitusjoner sentralt. En klar rekrutteringsstrategi og blant annet historiefortelling, vil være gode bidrag til å nå målene.​
Klikk ikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk ikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk fargeikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.
Klikk ikonene for å lese mer om hvordan #drømmejobben jobber for å implementere FNs bærekraftsmål.

Samarbeid for å nå målene

"Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"​
Arbeid gir helse. Kommunene trenger mer arbeidskraft i årene som kommer. Derfor vil #drømmejobben bidra til økt inkludering i arbeidslivet, for de som faller utenfor av ulike grunner. Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft i helsesektoren bidrar til økt kvalitet i tjenestene.

Latest Causes

Delprosjekter i #Drømmejobben

Noen av svarene på rekrutteringsutfordringene kommunene står ovenfor er omtalt i den overordnede planen for Agderregionen. Her er våre politikere enige om at kommunene må bli bedre til å inkludere grupper som i dag står utenfor arbeidslivet, som for eksempel innvandrere og stadig flere unge menn. Kommunene må også bli bedre til å synliggjøre muligheter for unge under utdannelse slik at flere får kunnskap og ser egne karrieremuligheter i sektoren.

Samtidig som det arbeides systematisk med prosjekter som skal informere og inspirere flere til å vurdere jobber i kommunene vil det være viktig at kommunene selv har fokus på interne tiltak som kontinuerlig bidrar til godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og betingelser som er attraktive for arbeidstakerne. Gjennom et delprosjekt vi kaller «Historiefortelling» er det derfor utviklet hjelpemidler til interne prosesser som kommunene oppfordres til å bruke. 

Les mer om Historiefortelling og to andre prioriterte delprosjekter her:
I jobb i Agder

Vi vil at flere unge menn og innvandrere skal få tilbud om, og søke jobb i kommunene på Agder

Les mer
Historiefortelling

Vi skal arbeide med historiefortelling for å skape bevissthet rundt utfordringer knyttet til rekruttering i kommunene, og samtidig jobbe med å formidle de mange gode historiene fra arbeidshverdagen i kommunene på Agder.

Les mer
Jobbvinner

Vi vil at flere nyutdannede sykepleiere skal søke jobb i kommunene på Agder!

Les mer

Change The world

Vi står bak

KS Agder tok i 2014 initiativ til et felles omdømme- og rekrutteringsprosjekt på Sørlandet. Resultatet ble #drømmejobben, i samarbeid med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, NITO, Utdanningsforbundet og en rekke kommuner på Agder.

#drømmejobben er organisert med felles styringsgruppe, ulike arbeidsfellesskap i delprosjektene og prosjektledere. Få en oversikt over ressurspersonene i prosjektet her:

Dorrit Svenning, seniorrådgiver, KS Agder og prosjektleder #drømmejobben.

Steinar Eilertsen
regiondirektør
KS Agder

Christiane Marie Ødegård rådgiver
KS Agder

Christine Danielsen
HR rådgiver
Agder Fylkeskommune

Liv Ingjerd Byrkjeland
HR sjef
Froland kommune

Ragne Quinteros
fylkesleder
NSF Vest-Agder

Hildegunn Fardal
leder
Fagforbundet

Ola Sigmundstad
seniorrådgiver
Arendal kommune

Kirsten Mauland,
personalsjef
Flekkefjord kommune

Siglin Solbakken,
seniorrådgiver
Arendal kommune

Nils-Olav Dunsæd,
personalsjef
Hægebostad kommune

Ottar Stordal,
fylkesleder Utdanningsforbundet Agder

Lars Hove, rådgiver
Kristiansand kommune  fylkesleder Menn i helse

Ingrid Sæthre Konsmo
HTV
NITO

Hanne Mensner Lerstang
KS i Oslo – Menn i helse
og Jobbvinner

Heidi Engestøl
organisasjonssjef
Vennesla kommune

Anne Hansen Vartdal
fylkesleder
NSF Aust-Agder

Lasse Fosse
enhetsleder
Gjerstad kommune

Cesilie Janette Borge
rådgiver  
Risør kommune

Ingvill Ohr

HR-rådgiver
Lillesand kommune

Ellen Dahl Gundersen

Prosjektleder
Jobbvinner Agder

Renee Røyneland

Utdanningsforbundet Agder

Rune Grimsby

personalsjef
Kvinesdal kommune

Caroline De Presno

rådgiver  
Froland kommune

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form